You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Tech Gov b5d8d82936 init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
configs init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
gradle/wrapper init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
jcaptcha init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
modules init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
wars init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
.blade.properties init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
.gitignore init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
CODE_OF_CONDUCT.md init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
Jenkinsfile init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
Jenkinsfile_build_cache.groovy init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
LICENSE init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
README.md init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
build.gradle init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
gradle.build init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
gradlew init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
gradlew.bat init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago
settings.gradle init from https://github.com/VietOpenCPS/opencps-v2 9 months ago

README.md

Giới thiệu

OpenCPS là phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến nguồn mở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Giấy phép

  • OpenCPS được phát hành theo giấy phép GNU Affero General Public License v3+.
  • Xem toàn văn giấy phép trong tệp LICENSE

Kênh liên lạc

Tham khảo

  • Xem tài liệu dự án trên Wiki